Borba za zaštitu zdravlja žena, protiv prostitucije i alkoholizma

The protection of women health – against Prostitution and Alcoholism

Bez obzira jesu li bile feministice ili ne, žene su tijekom 19. i 20. stoljeća utjelovljivale figuru njege, socijalne skrbi i zaštite zdravlja. Kao majka svakog djeteta, žena odgovorna je za zdravlje i dobrobit kako mladih tako i starih.

Even if the women are feminist or not, the woman is the figure of care, social care and the protection of health in the nineteenth and the twentieth centuries. As the Mother of each Child, she’s in charge of the health and the wellbeing of the youngst and the oldest. 

Qu’elle soit féministe ou pas, la femme incarne la figure du soin, du soin social et de la protection de la santé au cours des 19e et 20e siècles. En tant que mère de chaque enfant, elle est chargée de la santé et du bien-être des plus jeunes et des plus âgés.


01 IMG_8047

Association catholique internationale des œuvres de protection de la jeune fille


The abolitionist movement is focused on child prostitution and on human trafficking of young women and children into prostitution. The international campaign was led by several associations included the International abolitionist Federation or the catholic association from Switzerland.


Abolicionistički pokret usredotočen je na dječju prostituciju i na trgovinu ljudima mladih žena i djece u svrhu prostitucije. Međunarodnu kampanju vodilo je nekoliko udruga među kojima je bila Međunarodna abolicionistička federacija ili katolička udruga iz Švicarske.


02 11

Union internationale des amis de la jeune fille – EUM- Mundaneum


This union, Young girls’ Friends International Union, was founded in september 1877 on the occasion of the first Congress of the International Abolitionist Federation whose founder was Joséphine Butler ( 1828-1906).Its headquarters were created in Neufchâtel. The goal was  “to form a protection network around any young girl who had to leave the family home so as to find means of living elsewhere, and, as much as possible, of any young girl isolated or keeping bad company, whatever their nationality, religion or occupations.” 


Međunarodna unija prijatelja mladih djevojaka, osnovana je u rujnu 1877. godine povodom prvog kongresa Međunarodne abolicionističke federacije, osnivačica je Joséphine Butler (1828. – 1906.). Sjedište unije je bilo u Neufchâtelu. Cilj je bio „formirati zaštitnu mrežu oko svake mlade djevojke koja je morala napustiti obiteljsku kuću kako bi pronašla sredstva za život negdje drugdje, i, koliko je god bilo moguće, sve mlade djevojke izolirati od lošeg društva, bez obzira na njihovu nacionalnost, religiju ili zanimanje. “


03 8

Femmes, Que fais-tu contre l’alcoolisme Santé publique/ alcoolisme


Women, What are you doing against alcoholism ?

The alcoholism was not tolerated in the years before the  1914. The campaigns of temperance were worlwide. In Belgium, the Vanderveld Law was well known to struggle the scourge of alcoholism. Women suffered a lot of that. This is the reason why they were the natural arm to help the campaign. The type of call to the women is very interesting regarding the difficulties met by ordinary women, in the labour classes for example.


Žene, što radite protiv alkoholizma?


Alkoholizam se nije tolerirao u godinama prije 1914. godine. Širom svijeta organizirane su kampanje za promicanje umjerenosti. U Belgiji je dobro poznat Vanderveldov zakon koji se bori protiv pošasti alkoholizma. Žene su često bile žrtva alkoholizma. To je razlog zašto su oni bili prirodna ruka koja je pomogla kampanji. Tip poziva ženama vrlo je zanimljiv s obzirom na poteškoće s kojima se susreću obične žene iz radničke klase.


04 ARC-MUND-AFF-O2-CALME ET SANTE_72

Calme et santé à vous et vos enfants, en ne buvant ni alcool, ni vin, ni bière.


The struggle against alcoholism is part of the programme of every women’s League since the end of the nineteenth century and is in direct keeping with the fight for the protection of human rights


Borba protiv alkoholizma dio je programa svake ženske lige od kraja devetnaestog stoljeća i izravno je u skladu s borbom za zaštitu ljudskih prava.


05 ARC-MUND-AFF-O4-002

Croix-rouge de Belgique semaine du 6 au 13 avril 1924- Allard l’olivier 


Belgian campaign of the Red Cross against disease, the tuberculosis in 1924. The Women are always the partner for health and care because she ‘s the symbole of this type of tasks. The question of education is also the topic where the women are naturally admitted.


Belgijska kampanja Crvenog križa protiv bolesti, tuberkuloze 1924. Žene su uvijek partner u borbi za zdravlje i njegu jer su i same simbol ove vrste zadataka. Pitanje obrazovanja također je tema gdje su žene prirodno prihvaćene.


06 ARC-MUND-AFF-O4-003

Exigez des aliments propres et sain.Croix-Rouge de Belgique semaine du 7 avril au 14 avril 1935 par Tolmar


Poster from the Red Cross – Belgian campaign for the quality of food in 1935.


Plakat Crvenog križa – belgijska kampanja za kvalitetu hrane 1935.


07-ARC-MUND-AFF-O4-081_CT-scaled

Croix rouge de Belgique – Rode Kruis van België 1864-1939   


Poster from the Red Cross – General campaign of the Red Cross  in 1939


Plakat Crvenog križa – Opća kampanja Crvenog križa 1939


08 3

La femme contemporaine- Exposition 1914 – Ville d’Anvers


The contemporary Woman- Exhibition in the city of Antwerp- 1914- the association active, Work of celebration in the hospital of Brussels has received the certification for its work.


Suvremena izložba žena u gradu Antwerpenu – 1914. – aktivno udruženje, Proslava u bolnici u Bruxellesu koja je dobila je potvrdu za svoj rad.